Układ termoregulacji jest jednym z podstawowych mechanizmów warunkujących homeostazę ustrojową. Składa sią on z elementów termorecepcyjnych, ośrodka termoregulacji oraz efektorów układu. W skórze istnieją receptory termoczułe zimna i ciepła, ponadto stwierdzono istnienie termoreceptorów w mięśniach szkieletowych, naczyniach żylnych i górnych drogach oddechowych. Ośrodek termoregulacji mieści się w podwzgórzu i jest dwuczęściowy. W przednim podwzgórzu mieści się ośrodek ?utraty ciepła”, w tylnym natomiast ?zachowania ciepła”. Prawidłowa czynność termostatu podwzgórzowego zależy od wielu czynników, m.in. od stężenia i wzajemnych stosunków amin katecholowych, serotoniny i acetylocholiny, nadmiaru lub niedoboru jonów sodowych i wapniowych. W regulacji czynności ośrodka termoregulacji biorą udział także prcstaglandyny, szczególnie grupy E (PGEi i PGE2). Również leki mogą wpływać na czynność termostatu podwzgórzowego, szczególnie w stanie hipertermii. Temperaturę ciała mogą modyfikować leki wpływające bezpośrednio na efektory układu termoregulacji, tzn. na czynność gruczołów potowych, naczynia krwionośne skóry (zmiany przepływu krwi i eliminacji ciepła), mięśnie (zmiany wytwarzania ciepła) itp.